ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ : Terms of Use

 

บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียดการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ 

***หมายเหตุ : โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

 

 

เครื่่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 
  บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

  บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้าสัญลักษณ์ เครื่องหมาย บริการ และ ชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

 

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีเพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้อาจระบุ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหากในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นมีความ  ขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

  เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สามรวมถึง  การเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชี่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

 

ไม่มีการรับประกัน

  บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบให้มีความถูกต้องมากที่สุด บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา หรือ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และ ปราศจากไวรัส บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

 

ข้อจำกัดความรับผิด

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง กับเว็บไซด์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ ตลอดจนความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การใช้เว็บไซต์นี้ หรือตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น