นโยบายความเป็นส่วนตัว
ThaiTool ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บของ ThaiTool ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล์(Email Address), ชื่อ(Name), ที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน(Home Or Work Address), รหัสไปรษณีย์(ZIP Code) และ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิก (Sing Up/Register) เพื่อเป็นสมาชิก หรือ เพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ThaiTool จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ(Sex), อายุ(Gender), สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ(Preferences/Favorites), ความสนใจ(Interests), และ ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย(Billing Address) เป็นต้น
3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการเก็บสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการบริหาร ThaiTool จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี(IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นหา(Browser Type), ชื่อโดเมน(Domain Name), บันทึกหน้าเว็บ(Web Page)ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม, เว็บไซต์(Access Time) และ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหน้านั้น(Referring Website Addreses)
4. ThaiTool ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ และ เข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ThaiTool ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือ รับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือ ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนตัว
1. ThaiTool จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของ ThaiTool เท่านั้น

2. ThaiTool ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ThaiTool ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่ ThaiTool ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจกรรมของ ThaiTool เป็นต้น ThaiTool จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ กำนหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรม หรือ กิจการของ ThaiTool


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้มีการใช้ และ แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือ สื่อทางการตลาดใดๆ จาก ThaiTool ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ ThaiTool เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมลล์แอดเดรส(Email address)


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และ ความปลอดภัย สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ThaiTool จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรักษาความลับ และ ความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ThaiTool จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ThaiTool อาจทำการปรับปรุง หรือ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ ThaiTool จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะเยี่ยมชม หรือ มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (ของหน่วยงาน)


การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และ การติดต่อกับ ThaiTool
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ThaiTool ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และ คำติชมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ThaiTool ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ ThaiTool ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้


E-mail : info@thaitool.com